Registreren - Verplichte velden
Kies gebruikersnaam:
Wordt alleen gebruikt voor identificatie door SMF. Je kunt speciale karakters gebruiken nadat je bent ingelogd, door je naam aan te passen in je profiel.
E-mail:
Dit moet een geldig e-mailadres zijn.
Kies wachtwoord:
Wachtwoord nog een keer:
Visuele verificatie:
NEDERLANDS:
U stemt ermee in, door uw gebruik van dit forum, dat u geen vals, lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, hatelijk, kwetsend, obsceen, profaan, seksueel georiŽnteerd, bedreigend, inbreukmakend op iemands privacy, volwassen materiaal te posten, of anderszins in strijd met Europeesche of internationale wetgeving. U stemt er tevens mee in geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te posten, tenzij u het auteursrecht bezit of dat u schriftelijke toestemming heeft van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Spam, flooding, advertenties, kettingbrieven, piramidespelen, en verzoeken zijn ook verboden op dit forum.

Ben er van op de hoogte het onmogelijk is voor de beheerders van dit forum om de geldigheid van berichten te bevestigen. Vergeet niet dat wij niet actief de geplaatste berichten controleren, en als zodanig, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van die berichten. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gepresenteerde informatie. De geplaatste berichten bevatten de meningen van de auteur, en niet noodzakelijk de mening van dit forum of haar beheerders. Iedereen die meent dat een geplaatst bericht aanstootgevend is, wordt verzocht om een beheerder of moderator van dit forum onmiddellijk op de hoogte te stellen. De beheerders van het forum behouden het recht om bezwaarlijke berichten te verwijderen binnen een redelijke tijdspanne, als zij vinden dat verwijderen noodzakelijk is. Dit is een handmatig proces, dus houd er rekening mee dat zij niet altijd in staat zijn om bepaalde berichten direct te verwijderen of te bewerken. Dit beleid is van ook toepassing op lid profielinformatie.

U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw geplaatste berichten. Bovendien gaat u ermee akkoord de beheerders van dit te vrijwaren van enige aansprakelijkheid. De eigenaren van dit forum behouden ook het recht om je identiteit (of enige andere informatie vergaard op deze dienst) in het geval van een formele klacht of juridische stappen als gevolg van een situatie die is ontstaan door het gebruik van dit forum kenbaar te maken.

U heeft de mogelijkheid, als u zich registreert, om uw gebruikersnaam te kiezen. Wij adviseren dat u de gebruikersnaam gepast kiest. Met dit account dat u gaat registreren, stemt u toe dat u nooit je wachtwoord aan een ander persoon geeft, behalve een beheerder, dit is voor uw bescherming. U gaat er tevens mee akkoord dat u NOOIT het account van een ander persoon gebruikt. Wij raden ook u een complex en uniek wachtwoord te gebruiken voor uw account, dit om diefstal te voorkomen.

Nadat je je geregistreerd hebt en ingelogd bent op dit forum, zul je in staat zijn om een gedetailleerd profiel in te vullen. Het is uw verantwoordelijkheid om goed en juiste informatie te vermelden. Alle informatie die de forum beheerder onnauwkeurig of vulgair vinden zal worden verwijderd, met of zonder voorafgaande verwittiging. Passende sancties kunnen worden toegepast.

Houd er rekening mee dat met elk bericht uw IP-adres wordt geregistreerd, in het geval dat het nodig is dat u wordt verbannen van dit forum of uw ISP gecontacteerd kan deze informatie gebruikt worden. Dit zal alleen gebeuren in het geval van een ernstige schending van deze overeenkomst.

Merk ook op dat de software een cookie, een tekst bestand met informatie (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), plaatst in de cache van je browser. Dit wordt ALLEEN gebruikt om u in- of uitgelogd te houden. De software verzamelt geen of verstuurt een andere vorm van informatie van of naar uw computer.

ENGLISH:
You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.SimplePortal 2.3.2 © 2008-2010, SimplePortal